Zasady funkcjonowaniaZałącznik

do zarządzenia nr 1517/2019

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 1.10.2019 r.

 

Regulamin organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10

 

§1.

 1. Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10, zwanego dalej „Domem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Domu.

2. Dom działa na podstawie statutu oraz niniejszego regulaminu organizacyjnego.


 §2.

 1. Siedzibą Domu jest Warszawa, ul. Korotyńskiego 10.

2. Terenem działania domu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. Posiada 100 miejsc.

4. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

5. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zewnątrz, nie będących mieszkańcami, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

§3.

 1. Prawo do pobytu w Domu przysługuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej  przez Prezydenta m.st. Warszawy.

2. Pobyt w Domu jest odpłatny, na zasadach i w wysokości określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom określone są w Regulaminie Pobytu nadanym przez dyrektora Domu, po uprzednim zaopiniowaniu przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

§4.

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Domu, przy pomocy zastępcy i głównego księgowego.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

3. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§5.

 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Domu są działy oraz samodzielne stanowiska.

2. W ramach działów, dyrektor może tworzyć zespoły i sekcje zadaniowe.

3. Działami kierują kierownicy z wyjątkiem, o którym mowa w §8 ust. 2.

4. W Domu funkcjonują następujące podstawowe komórki organizacyjne:

     1) Dział finansowo – księgowy;

     2) Dział administracyjno – gospodarczy;

     3) Dział terapeutyczno – opiekuńczy;

     4) samodzielne stanowisko ds. kadr;

     5) samodzielne stanowisko ds. BHP i ds. ppoż.;

     6) samodzielne stanowisko ds. prawnych;

     7) samodzielne stanowisko IODO.

5. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca, Dom powołuje zespoły terapeutyczno – opiekuńcze.

 

§6.

 Do obowiązków dyrektora Domu należy:

1) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych środków finansowych;

2) kierowanie działalnością Domu;

    a) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych  samorządu terytorialnego wykorzystywanie przydzielonych środków finansowych;

   b) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w tym organizacji procesu zarządzania ryzykiem spójnego z polityką zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie określoną właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;

   c) zarządzanie ryzykiem poprzez jego identyfikację, rejestrację, dokumentowanie, monitorowanie i analizę w oparciu o uszczegółowione obszary ryzyka występujące w działach i samodzielnych stanowiskach stanowiące podstawę przewidywania i sprawozdawczości;

3) reprezentowanie Domu na zewnątrz;

4) współpraca z instytucjami, których działalność wspomaga Dom;

5) nadzór nad sporządzaniem planów pracy i sprawozdań z działalności Domu;

6) nadzór nad prawidłową organizacją czasu mieszkańców Domu;

7) wydawanie zarządzeń porządkowych i organizacyjnych;

8) bezpośredni nadzór nad pracą działu administracyjno – gospodarczego, działem

księgowości oraz samodzielnymi stanowiskami;

9) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących warunków pobytu mieszkańców Domu

oraz usług świadczonych przez Dom.

 

§7.

 Do obowiązków zastępcy dyrektora należy:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu stosownie do powierzonego mu szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień;

2) wykonywanie bezpośredniego nadzoru nad pracą działu terapeutyczno – opiekuńczego;

3) współpraca z dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, z uwzględnieniem terminowego i systematycznego zarządzania ryzykiem w nadzorowanym obszarze, w szczególności wyłanianie właściwych celów i zadań stanowiących odniesienie dla identyfikowania ryzyka oraz zapewnienie wiarygodnego przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikowania ryzyka i jego pomiaru;

4) zastępowanie dyrektora Domu podczas jego nieobecności.

 

§8.

 1. Kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność za należytą organizację pracy, prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie przepisów prawa w zakresie realizacji zadań oraz przestrzegania porządku i dyscypliny przez pracowników.

2. Do zadań kierowników działów należy w szczególności:

   1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań działu;

   2) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

   3) sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności terminowej i systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka oraz adekwatnej reakcji na ryzyko w obszarze działań kierowanego działu;

   4) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania działu szczególnie obejmujących wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej oraz obszaru ryzyka występującego w zakresie działania komórki;

   5) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników;

   6) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, obowiązujących regulaminów i innych przepisów;

   7) ocena podległych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej oraz kierowanie do dyrektora wniosków w sprawach personalnych podległych pracowników;

   8) przedstawianie dyrektorowi Domu propozycji zakresu czynności dla poszczególnych pracowników;

   9) nadzór nad mieniem i sprzętem znajdującym się w dziale.

 

§9.

 Do obowiązków głównego księgowego Domu należy:

1) kierowanie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z działalnością finansowo-księgową Domu;

2) kierowanie działem finansowo – księgowym.

3) ścisła współpraca z dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz kierownikami działów i pracownikami na samodzielnych stanowiskach, w zakresie sprawowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem terminowego i systematycznego zarządzania ryzykiem w obszarze operacji finansowych i gospodarczych, w szczególności wyłanianie właściwych celów i zadań stanowiących odniesienie dla identyfikowania ryzyka oraz zapewnienie wiarygodnego przepływu informacji o realizacji celów i zadań potrzebnych do identyfikowania ryzyka i jego pomiaru

4) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 

§10.

 Do podstawowych zadań działu finansowo – księgowego należy prowadzenie gospodarki finansowej Domu i realizacja obowiązków przypisanych do stanowiska głównego księgowego, o których mowa w §9, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania;

2) przygotowywanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych;

3) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

4) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych Domu;

5) obsługa kasowa Domu;

6) kontrola finansowa działalności Domu z uwzględnieniem zasad i standardów kontroli zarządczej, a w szczególności identyfikowanie występujących ryzyk oraz ich analiza i zgłaszanie do głównego księgowego w celu podjęcia stosownej decyzji;

7) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych, instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) bezwzględne przestrzeganie obowiązku autoryzacji i weryfikacji operacji finansowych przed i po realizacji.

 

§11.

 Do podstawowych zadań Działu administracyjno – gospodarczego należy w szczególności:

1) nadzór nad prawidłową eksploatacją, utrzymaniem i zabezpieczeniem pomieszczeń i nieruchomości użytkowanych przez Dom oraz nad majątkiem Domu;

2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania budynku i terenu wokół Domu oraz prawidłowej pracy urządzeń instalacji technicznych;

3) obsługa informatyczna Domu, utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej sprzętu komputerowego, programów i infrastruktury technicznej z tym związanej oraz właściwa ich ewidencja i zabezpieczenie;

4) organizowanie i nadzorowanie wykonywanych remontów oraz bieżących napraw i konserwacji w tym dokonywanie okresowych przeglądów technicznych;

5) zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości;

6) sporządzanie planów kontroli zarządczej i ich sprawozdawanie;

7) sporządzanie planów obszarów ryzyka i ich sprawozdawanie;

8) obsługa postępowań przy zamówieniach publicznych;

9) zaopatrywanie w artykuły spożywcze wg rodzajów i ilości określanych przez dział terapeutyczno – opiekuńczy;

10) koordynacja dostarczanych posiłków dla mieszkańców;

11) prowadzenie magazynu;

12) prowadzenie archiwum zakładowego;

13) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych, instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

14) realizacja umów na dostawy i usługi oraz przestrzeganie ich ciągłości;

15) zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń technicznych;

 

§12.

 Do podstawowych zadań Działu terapeutyczno – opiekuńczego należy w szczególności:

1) świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych;

2) prowadzenie zajęć usprawniających stan fizyczny i psychiczny mieszkańców Domu;

3) organizacja pomocy psychologicznej celem pełnej akceptacji i adaptacji mieszkańca do życia w społeczności Domu;

4) prowadzenie dokumentacji mieszkańców w zakresie sprawowanej opieki;

5) współpraca w zakresie ustalania żywienia dla mieszkańców Domu zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego;

6) umożliwienie mieszkańcom rozwijania własnej osobowości, poczucia wartości, indywidualnych zainteresowań;

7) aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej oraz w imprezach kulturalnych;

8) umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych mieszkańców Domu;

9) budowanie ciepłej i serdecznej atmosfery dla realizacji potrzeb życiowych mieszkańców;

10) organizowanie imprez, spotkań, wycieczek i innych uroczystości dla mieszkańców Domu;

11) załatwianie spraw dotyczących sytuacji socjalno-bytowej mieszkańców;

12) zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;

13) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz podejmowanie innych działań związanych z załatwianiem spraw urzędowych i życiowych mieszkańców;

14) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych, instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

15) organizacja praktyk i działalności wolontariuszy na terenie Domu;

16) organizacja pracy sekretariatu,

17) prowadzenie dokumentacji związanej z wewnętrznymi szkoleniami pracowników Domu.

 

§13.

 1. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ponosi odpowiedzialność za należytą organizację pracy, prawidłowe, efektywne, i terminowe wykonywanie zadań, przestrzeganie jakości, porządku i dyscypliny pracy w tym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa o ile regulują one zakres zadań i uprawnień na zajmowanym stanowisku.

2. Osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku jest odpowiedzialna w szczególności za:

   1) wykonywanie zadań, obowiązków i czynności określonych w indywidualnym zakresie obowiązków, regulaminie organizacyjnym, regulaminie pracy, instrukcji kancelaryjnej, innych wewnętrznych zarządzeniach, procedurach, wytycznych, instrukcjach oraz poleceniach służbowych, obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie w działalności Domu, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

   2) podejmowanie decyzji w zakresie bieżącej działalności zajmowanego stanowiska;

   3) przestrzeganie obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa;

   4) zabezpieczenie danych i dokumentów przed utratą i dostępem osób nieupoważnionych;

   5) bieżącą analizę pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa, wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania danego stanowiska;

   6) rzetelne przygotowywanie analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania stanowiska;

   7) sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań;

   8) tworzenie zasady wzajemnego współdziałania w zakresie realizacji celów działalności Domu poprzez skuteczne i terminowe przekazywanie ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej Domu, w szczególności w zakresie bieżącego identyfikowania możliwości wystąpienia zagrożeń i ryzyka w wykonywanych zadaniach i realizowanych celach, właściwej reakcji oraz sposobów ich analizy i oceny oraz ograniczania, ściśle współpracując z dyrektorem Domu;

   9) tworzenie atmosfery życzliwości wśród pracowników Domu, przestrzeganie i promowanie wartości etycznych.

3. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio dyrektorowi Domu.

 

§14.

 Do zadań osoby pracującej na samodzielnym stanowisku do spraw kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych pracowników Domu;

2) prowadzenie kartotek i ewidencji spraw pracowniczych;

3) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Domu;

4) współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku do spraw BHP i p.poż;

5) współpraca z kierownikami działów w zakresie identyfikacji ryzyka obejmującego zagadnienia kadrowe.

 

§15.

 1. Zadania osób pracujących na samodzielnym stanowisku do spraw BHP i p.poż., oraz inspektora ochrony danych osobowych regulują odrębne przepisy.

2. Osoby wymienione w ust. 1 ściśle współpracują z dyrektorem Domu w zakresie terminowej i systematycznej identyfikacji i analizy ryzyka oraz właściwej reakcji na ryzyko w obszarze objętym działalnością samodzielnego stanowiska pracy.

 

§16.

 1. Zabezpieczenie właściwej działalności Domu jest objęte kontrolą zarządczą stanowiącą ogół działań niezbędnych do realizacji celów i zadań statutowych Domu.

2. Kontrolę sprawują:

   1) dyrektor Domu lub jego zastępca w stosunku do wszystkich pracowników Domu;

   2) główny księgowy w odniesieniu do wszystkich pracowników w zakresie dokonywanych przez nich operacji gospodarczych i finansowych;

   3) kierownicy działów w stosunku do podległych pracowników i podejmowanych przez nich działań.

3. Kontrola obejmuje w szczególności:

   1) zgodność działań z prawem oraz z przyjętymi procedurami wewnętrznymi;

   2) terminowość, skuteczność i efektywność działania;

   3) wiarygodność sprawozdań;

   4) ochronę zasobów Domu;

   5) etyczne postępowanie;

   6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;

   7) skuteczne zarządzanie ryzykiem poprzez określenie obszarów ryzyka i zapobiegania jego wystąpieniu oraz rejestrowanie i dokumentowanie ryzyka – zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora Domu;

8) kompletność i poprawność wykonywania zadań opiekuńczych nad mieszkańcami Domu.

 

§17.

 Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.00, a ponadto mieszkańców Domu, w miarę możliwości w każdy dzień tygodnia.

 

§18.

 Skargi i wnioski podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, który zawiera następujące pozycje:

1) nr porządkowy;

2) datę wpisu;

3) imię i nazwisko interesanta;

4) przedmiot sprawy (ogólnie);

5) imię i nazwisko pracownika załatwiającego skargę (wniosek);

6) podjęte działania (sposób i datę załatwienia);

7) uwagi

 

§19.

 Zmiana niniejszego regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 17.01.2021, 19:13
Dokument oglądany razy: 567
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 07.01.2021