Zapytanie ofertowe dot. instalacji systemu CCTV oraz przystosowania natynkowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu izolatki

Informacja opublikowana: 19.07.2021, 10:17
Data zakończenia zapytania: 23.07.2021, 12:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 23.07.2021, 13:00

 1.     Zamawiający

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa[1] zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Instalacja systemu CCTV oraz przystosowanie natynkowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu (izolatka) w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie".

 

2.      Przedmiot zamówienia

Instalacja systemu CCTV oraz przystosowanie natynkowej instalacji elektrycznej   w pomieszczeniu nr 7 (izolatka) w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie, zgodnie z Projektem Technicznym z dnia 25.05.2021 r.

 

3.     Terminy realizacji zamówienia

I ETAP PRAC najpóźniej 7 dni od podpisania umowy do dnia 16 sierpnia 2021 r.

II ETAP PRAC - najpóźniej od dnia 20 września do dnia 30 września 2021 r.

 

4.     Okres gwarancji[2]

Prace instalacyjno-budowlane – 60 miesięcy,

Wyposażenie i materiały zgodnie z gwarancją producenta, nie krótszą niż 24 miesiące.

 

5.     Miejsce i termin złożenia oferty

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

ul. Korotyńskiego 10

02-121 Warszawa

sekretariat p.3

z dopiskiem „Instalacja systemu CCTV”

do dnia 23.07.2021 r. do godziny 12.00

 

6.     Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[3]

1)  Cena - waga 100 %,

 

7.     Termin otwarcia ofert

W dniu 23.07.2021 r. o godzinie 13.00

 

8.      Warunki płatności

Zgodnie z zapisami Umowy

 

9.      Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

-        Andrzej Piskała tel. 22 882 58 37 wew. 120

-        Marcin Maranda tel. 22 882 58 37 wew. 119

 

10.   Sposób przygotowania oferty[4]

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, następnie wysłać na adres: Dom Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa, sekretariat pom. 3.

 

11.  Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

 

12.   W załączeniu do zaproszenia przesyłamy[5]

-                projekt Umowy

-                klauzula informacyjna dot. przepisów RODO

pozostałe dokumenty, w szczególności (Projekt Techniczny oraz Przedmiar)  do wglądu w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa, u p. Andrzeja Piskała od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub u p. Marcina Maranda od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.[1] Podać nazwę.

[2] Jeśli jest wymagany.

[3] Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

[4] Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

[5] Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.

Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 19.07.2021, 10:17
Dokument oglądany razy: 933