Status prawny

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "CHEMIK" W WARSZAWIE PRZY UL. KOROTYŃSKIEGO 10

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3


do uchwały Nr LVIII/1777/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "CHEMIK" W WARSZAWIE

PRZY UL. KOROTYŃSKIEGO 10


§ 1.

Dom Pomocy Społecznej "Chemik" w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10, zwany dalej "Domem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728
z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)”,
4) niniejszego statutu.


§ 2.

1. Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.
3. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

§ 3.

Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom powinny uwzględniać
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 4.

1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające.
2. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściowo odpłatność do wysokości limitu ceny leku, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dom może świadczyć usługi dla osób w nim niezamieszkujących.

§ 5.

W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

§ 6.

1. Domem kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor może zatrudnić zastępcę.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
3. Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 7.

Do zakresu działania Dyrektora Domu należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu, kierowanie Domem oraz reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) składanie w imieniu Domu oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu,
4) rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 8.

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.

§ 9.

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 10.

Szczegółową organizację pracy Domu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 11.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent m. st. Warszawy przy pomocy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 17.01.2021, 17:45
Dokument oglądany razy: 575
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 17.01.2021