Podinspektor/Inspektor/St. inspektor ds. zamówień publicznych

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Chemik”

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Podinspektor/Inspektor/St. inspektor ds. zamówień publicznych

Wymiar etatu:  1

- liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce pracy: ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1.      Przygotowywanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2.      Współudział w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych regulujących procedury zamówień publicznych.

3.      Udział w pracach komisji przetargowej.

4.      Wprowadzanie umów do Centralnego Rejestru Umów zgodnie z procedurą Urzędu Miasta st. Warszawy.

5.      Prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie Domu oraz ich bieżąca weryfikacja.

6.      Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

7.      Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  i stanowiskami pracy Domu w  celu prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne

- wykształcenie: wyższe lub średnie

- staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego min. 2 lata;

- obywatelstwo polskie;

- nieposzlakowana opinia;

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy prawo zamówień publicznych,

  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych;

- umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe pożądane:

- dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność;

- odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        życiorys (CV) i list motywacyjny;

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie  

      związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów

      naboru;

·        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·        oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

·        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  

      umyślne przestępstwo skarbowe;

·        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

·        kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji;

·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

·        kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw

      pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10; 02-121 Warszawa, adres e-mail: dyrektor.chemik@idsl.pl • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: janusz@comvid.com.pl• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w jednostce samorządowej• Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w jednostce samorządowej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor Domu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)• Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

DOSTĘPNOŚĆ:

  • Dom Pomocy Społecznej „Chemik” jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  • W miesiącu poprzedzającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Chemik”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres: DPS „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: Inspektor ds. zamówień publicznych

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do DPS „Chemik”)

Wynagrodzenie zasadnicze brutto w zależności od stażu pracy 3 800,00 – 4 400,00.

Dodatkowo, dodatek za wysługę lat za udokumentowany świadectwami pracy staż pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasad.), nagrody jubileuszowe, dodatek motywacyjny, 13-tka.

lub przesłać na adres mailowy : kadry.chemik@idsl.pl   

w terminie do 04.11.2022                 

Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

DPS „Chemik” zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 18.11.2022, 09:29
Dokument oglądany razy: 440
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 18.11.2022