Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Ta strona z dnia 22.03.2022, 00:00 została usunięta 13.04.2022, 07:07
Z powodu: przeniesienie do Konkursy-archiwum

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Chemik”

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

Wymiar etatu: 1

- liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1.      Organizacja pracy Działu Administracyjno – Gospodarczego.

2.      Planowanie, koordynowanie i kontrola pracy podległych pracowników, delegowanie zadań oraz układanie planów pracy.  

3.      Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z obsługą administracyjno-gospodarczą Domu w celu zapewnienia prawidłowych warunków jego funkcjonowania.

4.      Organizacja i nadzór nad bieżącymi inwestycjami, remontami, naprawami i konserwacją w tym zlecanie okresowych przeglądów technicznych.

5.      Sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań Działu.

6.      Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy Domu w celu prawidłowej realizacji zadań.

7.      Zagwarantowanie bezpieczeństwa Mieszkańców, poprzez właściwą organizację pracy własnej i podległego personelu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne

- wykształcenie: wyższe;

- staż pracy min. 5 lat;

- obywatelstwo polskie;

- nieposzlakowana opinia;

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych:

   przepisów z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, ochrony danych osobowych, ustawy      

   o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ustroju miasta stołecznego

   Warszawy, przepisów o pomocy społecznej, przepisów dotyczących gospodarowania odpadami,

   przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika;

- wysoka kultura osobista;

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

 

Wymagania dodatkowe pożądane:

- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

- dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność;

- umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

- prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        życiorys (CV) i list motywacyjny;

·        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie  

      związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów

      naboru;

·        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·        oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

·        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  

      umyślne przestępstwo skarbowe;

·        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

·        kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji;

·        oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

·        kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw

      pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu).

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10; 02-121 Warszawa, adres e-mail: dyrektor.chemik@idsl.pl • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: janusz@comvid.com.pl• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w jednostce samorządowej• Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w jednostce samorządowej(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor Domu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)• Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

DOSTĘPNOŚĆ:

  • Dom Pomocy Społecznej „Chemik” jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  • W miesiącu poprzedzającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Chemik”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Domu (z wyraźnym dopiskiem na kopercie: kierownik DAG) lub przesłać na adres mailowy: kadry.chemik@idsl.pl   

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do DPS „Chemik”) w terminie do 01.04.2022 r.                 

Dokumenty doręczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

DPS „Chemik” zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

 

 


Opublikował: Joanna Jaroszek-Zięba
Publikacja dnia: 22.03.2022, 11:44
Dokument oglądany razy: 400
Podpisał: Joanna Jaroszek-Zięba
Dokument z dnia: 22.03.2022