Deklaracja Dostępności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHEMIK W WARSZAWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP bip.dpschemik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Jaroszek-Zięba, dpschemik@idsl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 823 50 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej “Chemik” w Warszawie jest domem pozbawionym barier architektonicznych.

Wejście na teren Domu znajduje się od strony ulicy Korotyńskiego i prowadzi przez furtkę lub bramę zaopatrzoną w domofon, obsługiwany przez pracownika Recepcji. Zarówno wejście główne do budynku, jak również wejścia boczne z ogrodu Domu zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w pochylnie (podjazdy). Podjazdy wyposażone są w barierki, a drzwi głównego wejścia szerokością dostosowane do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie otwierają się samoistnie.

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” nie posiada parkingu, ani miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością na parkingach w bezpośrednim sąsiedztwie Domu.

Taras i aleje spacerowe w ogrodzie oraz wszystkie ciągi komunikacyjne na terenie Domu dostosowane są do poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Korytarze i windy posiadają barierki zapewniające bezpieczne poruszanie się. Budynek wyposażony jest w trzy windy z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille`a. Na terenie DPS „Chemik” nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych, jednakże każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w Recepcji, usytuowanej przy wejściu głównym do budynku. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Dom umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego on-line poprzez stronę internetową DPS „Chemik”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.